fbpx

Negen procent meer treinreizigers in Zuidvleugel

06 jul 2009 15:00

Tussen 2003 en 2007 is het aantal in- en uitstappers op de Stedenbaanstations in Zuid-Holland met 9% toegenomen. Op het traject Den Haag-Rotterdam is de groei de afgelopen vier jaar 23%. Dit blijkt uit de Stedenbaanmonitor, het jaarlijks terugkerende onderzoek naar de ruimtelijke en vervoersontwikkelingen rond de 36 Stedenbaanstations in de Zuidvleugel van de Randstad.

Met de Stedenbaanmonitor volgen de Stedenbaanpartners (overheden, NS en Prorail) de voortgang van de ontwikkeling van de ruimtelijke programma’s, de ketenmobiliteit en het treinproduct. De Stedenbaanmonitor 2009 kijkt naar de ontwikkeling van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen binnen het invloedgebied van de Stedenbaanstations en het aantal in- en uitstappers per station. In de periode 2003-2007 is het aantal in- en uitstappers op de Stedenbaanstations met circa 9 % gestegen. Tegelijkertijd daalde binnen het invloedgebied van de stations het aantal inwoners met 3 % en het aantal arbeidsplaatsen met circa 5 % als gevolg van demografische ontwikkeling en de sloopfase van stedelijke herstructurering. Gemeten naar het aantal inwoners en arbeidsplaatsen tussen 2003 en 2007, betekent dit op de hele Stedenbaan een groei van het aantal in- en uitstappers van ruim 13 %, ofwel ruim 3 % per jaar. Op de centrale as van de Zuidvleugel, het traject tussen Den Haag -Rotterdam is deze groei zelfs meer dan 7 % per jaar.

Concurrentiepositie
Volgens Ronald Bandell, voorzitter van de bestuurlijke commissie Stedenbaan, laat de monitor zien dat ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer in de praktijk goed kunnen samengaan. ‘Door concrete afspraken te maken en elkaar hieraan te houden bereiken we resultaten die de Zuidvleugel aantrekkelijker maken om te wonen en te werken. De concurrentiepositie van de Randstad wordt zo versterkt.’

Betrouwbaarheid
De trein is een steeds betrouwbaarder en sneller alternatief voor de auto. Sinds 2002 zijn het treinproduct en de ketenmobiliteit sterk verbeterd en heeft NS hard gewerkt aan het vergroten van de klanttevredenheid. Tevens is de metropoolregio Den Haag – Rotterdam in ontwikkeling; de reisafstand van de Zuidvleugelinwoners groeit en past steeds beter bij de trein. Van belang is goed te volgen wat hier speelt om deze ontwikkeling te versterken. Zodra het aantal in- en uitstappers groeit ten opzichte van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen zal het vervoerrendement van de nog te bouwen woningen, kantoren en voorzieningen verder toenemen, aldus Stedenbaan.

Nieuw bouw
In de periode 2010-2020 wordt in de Zuidvleugel een derde van de nieuwe woningen en meer dan tweederde van de nieuwe kantoren in de stationsomgevingen gebouwd. De monitor laat zien dat de overheden voldoende plannen hebben om in de periode 2010-2020 40.000 woningen te laten bouwen. Voor kantoren wordt het afgesproken ambitieniveau van 1,2 miljoen vierkante meter kantooroppervlak erbij tot 2020, zelfs overschreden, aldus meldt Stedenbaan verder.
Verder blijkt er een goede verdeling van de woningbouwplannen in verschillende soorten woonmilieus bij stations: 20 % in grootstedelijke centra, 22 % in stedelijke centra, 27 % in stedelijke woonwijken, 13 % in stedelijke buitenwijken en 17 % in groenstedelijk of dorpswoonmilieu.

P+R
De komende jaren worden bij de Stedenbaanstations tenminste 1.200 P+R-plaatsen en meer dan 11.000 fietsparkeerplaatsen bijgebouwd. Uit de monitor blijkt verder dat in de periode 2010-2020 nog circa € 11 miljoen nodig is om de benodigde P+R-plaatsen te realiseren en circa € 31 miljoen voor de benodigde fietsparkeerplaatsen. De kosten van deze voorzieningen nemen toe doordat er door ruimtegebrek bij de stations meer gebouwde voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Dit leidt tot hogere investeringen en hogere beheerskosten. In de komende periode zal gezamenlijk met NS en ProRail worden gezocht naar financieringsmogelijkheden.

Bron: (c) www.verkeersnet.nl