fbpx

Onderzoek naar bezuinigingen Amsterdams openbaar vervoer

03 dec 2010 14:47

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft in verband met de bezuinigingen vanuit het Rijk besloten in 2012 enige bezuinigingen in het Amsterdamse openbaar vervoer door te voeren. Daarnaast is besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het toekomstig lijnennet aan te passen. Ook kunnen de tarieven worden aangepast.

Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Eric Wiebes gaat er van uit dat het niet de bedoeling kan zijn van de minister dat een fors deel van het lijnennet moet worden geschrapt. Hij wil de komende maanden intensief overleggen met het ministerie over de enorme opgave waar de Stadsregio voor staat en over het door de Stadsregio Amsterdam gewenste uitstel van de aanbestedingsverplichting voor het openbaar vervoer.

OV in 2012
De Stadsregio is voor het vervoerplan 2012 contractueel verplicht om op korte termijn een budgetbrief aan GVB te versturen. Vooruitlopend op de bezuinigingen die vanaf 2013 nodig zullen zijn, wil het dagelijks bestuur voor het jaar 2012 alvast enkele besparingen doorvoeren; in totaal oplopend tot zo’n € 13 miljoen. Hiervoor wordt afgezien van de geplande uitbreidingen van het vervoeraanbod in 2012. Daarnaast wordt in overleg met GVB de komende maanden onderzocht of bezuinigingen te vinden zijn door het achterwege laten van maatregelen om de punctualiteit verder te verhogen en door enkele van de lijnen en lijndelen met een zeer lage bezettingsgraad te schrappen.

OV in de jaren 2013 – 2017

De precieze hoogte van de bezuinigingen is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk loopt dit op tot meer dan € 60 miljoen per jaar. In dat geval zullen voor de periode vanaf 2013 ook pijnlijke ingrepen in het aanbod van openbaar vervoer noodzakelijk zijn. De Stadsregio moet daarmee opnieuw bezien hoe de beschikbare middelen kunnen worden ingezet om een maximaal resultaat voor de reiziger te krijgen.

Lijnennet
Om de bezuinigingsopgave voor die periode te vinden zal het volledige lijnennet van de concessie Amsterdam de komende maanden onder de loep worden genomen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de bezettingsgraad van de lijnen. Ook worden de mogelijkheden van tariefaanpassingen bekeken. In maart 2011 gaat Portefeuillehouder Wiebes in gesprek met de Regioraad over deze bezuinigingen. Hierover kunnen ook de verschillende adviescommissies zoals de Reizigersadviesraad zich uitspreken.